START |  VERENIGING |  TIJDSCHRIFT  |  GESCHIEDENIS |  WIJ ZOEKEN |  NIEUWS  |  EERTIJDS |  GASTENBOEK |  LINKS 
 
 
 


START
VERENIGING
    BESTUUR
    WERKING
    LEON DEFRAEYEPRIJS
    PUBLICATIES
    ARCHIEF
    LID WORDEN
TIJDSCHRIFT
TE KOOP
GESCHIEDENIS
WIJ ZOEKEN
NIEUWS
EERTIJDS
GASTENBOEK
LINKS
CONTACT

 

 

Beroemde personen uit Deerlijk op Wikipedia

Vrijwilligers gevraagd

 

 


«  JUNI 2019  »
zo. ma. di. wo. do. vr. za.
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
VANDAAG 27/06/2019
 

 


Vzw Heemkring Dorp en Toren, Rozenlaan 8, 8540 Deerlijk
Identificatienummer 3976/77

NIEUWE STATUTEN

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 7 mei 2006 en 27 augustus 2006.
De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 mei 1977 onder het nummer 3976/77, door de volgende nieuw statuten:

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam: «Heemkring Dorp en Toren».

Art. 2. De vzw heeft als maatschappelijke zetel het volgende adres, Rozenlaan 8, 8540 Deerlijk, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

Art. 3. De vzw heeft als werkgebied de gemeente Deerlijk en heeft tot doel:

 • de studie van het verleden in al zijn aspecten;
 • de uitgave van een geschiedkundig en heemkundig tijdschrift Derlike;
 • het vastleggen in woord en beeld van het heden;
 • de uitbouw van een archief en documentatiecentrum;
 • de instandhouding van historisch en heemkundig waardevolle zaken;
 • de organisatie van voordrachten, lezingen, tentoonstellingen en allerhande initiatieven over feiten, gebeurtenissen, figuren, enz.
 • het stimuleren van initatieven die het doel van de vereniging dienen.

Art. 4. De vzw is voor onbepaalde duurtijd opgericht, maar kan te allen tijde ontbonden worden. Het maatschappelijk jaar loopt van juli van het jaar tot juni van volgend jaar.

Art. 5. De vzw mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vzw en dit onbeperkt en zonder tijds- of frequentielimiet. Zij mag tevens hiertoe alle roerende of onroerende goederen verwerven, behouden, van de hand doen, in welke vorm dan ook (eigendom, naakte eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, bruikleen, bezit, …). De vzw kan tevens economische activiteiten uitoefenen voor zover deze bijkomstig blijven en de opbrengst van deze activiteiten integraal naar de realisatie van het statutaire doel gaat.

TITEL II: LEDEN

Art. 6. De vereniging telt twee soorten leden: werkende leden en toegetreden leden. Hun aantal is onbeperkt.
Het verschuldigde lidgeld wordt jaarlijks door de raad van bestuur bepaald met een maximum van 50 euro. Het lidgeld houdt het abonnement op het tijdschrift Derlike in.
De raad van bestuur beslist over de aanneming van werkende leden. Hun aantal moet ten minste drie bedragen. De werkende leden onderschrijven bij hun toetreding de statuten en het huishoudelijk reglement en zij verbinden er zich toe geen daden te stellen die strijdig zijn met het maatschappelijk doel van de vereniging of de vereniging op enigerlei wijze schade toe te brengen
Toegetreden lid wordt iedereen die het jaarlijkse lidgeld betaalt. Toegetreden leden kunnen nooit deelnemen aan de algemene vergadering en hebben nooit stemrecht.

Art. 7. Uittredende of uitgesloten werkende leden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging; zij kunnen geen enkel recht laten gelden op de goederen van de vereniging.

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING

Art. 8. De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden. Een werkend lid mag zich bij volmacht door een ander werkend lid laten vertegenwoordigen. Een volmachtdrager kan slechts één werkend lid vertegenwoordigen. Ieder werkend lid beschikt over één stem.

Art. 9. Enkel de algemene vergadering is bevoegd voor:

 • de wijziging aan de statuten;
 • de benoeming en afzetting van de bestuurders;
 • de kwijting van de bestuurders;
 • de goedkeuring van de begroting en de jaarrekeningen;
 • de ontbinding van de vereniging;
 • de uitsluiting van een werkend lid.

Art. 10. Er moet minstens eenmaal per jaar een algemene vergadering gehouden worden. Deze grijpt plaats binnen de vier maanden volgend op het einde van het boekjaar. Een buitengewone vergadering kan gehouden worden, telkens als het belang van de vereniging het vereist.

 • de oproeping gebeurt bij gewone brief of via het verslag van de vorige vergadering, minstens vijftien dagen voor de vergadering plaatsgrijpt, onder handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur of van twee bestuurders of van minstens een vijfde van de werkende leden;
 • de oproeping vermeldt alle agendapunten, dag, uur en plaats van de vergadering;
 • de agenda wordt bepaald door de raad van bestuur. Een vijfde van de werkende leden heeft echter het recht om voor de vergadering punten op de agenda te brengen;
 • de oproeping bevat alle bijlagen, zodat het voor de werkende leden duidelijk is waar het over gaat en zodat de vergadering kan worden voorbereid.

Art. 11. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter.
De algemene vergadering beslist, behoudens andersluidende bepaling in de wet of de statuten, bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen, hoe groot het aantal aanwezigen ook zij. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter of zijn plaatsvervanger beslissend.

Art. 12. Van elke vergadering wordt door de secretaris of, bij diens afwezigheid, door een lid aangewezen door de voorzitter een verslag opgemaakt, dat op de eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. Het wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris en aan de werkende leden bezorgd. Derden die van een belang, door de wet erkend, doen blijken, kunnen op verzoek een afschrif ontvangen.

TITEL IV: RAAD VAN BESTUUR - ORGAAN VAN DAGELIJKS BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Art. 13. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, die de algemene vergadering onder haar leden benoemt.
De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Art. 14. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een hernieuwbare termijn van ten hoogste vijf jaar, en te allen tijde door haar afstelbaar.
Indien om een of andere reden de vervanging of de herbenoeming van de bestuurders niet tijdig kan geschieden, blijven de uittredende bestuurders bij het verstrijken van hun mandaat in functie tot in hun vervanging is voorzien. Wanneer door overlijden, vrijwillig ontslag of afzetting het mandaat van een bestuurder voortijdig een einde neemt, dan oefent de bestuurder die in diens plaats aangesteld wordt deze functie verder uit tot het einde van het oorspronkelijke mandaat.

Art. 15. Indien, om welke reden dan ook, het aantal bestuurders tot minder dan drie is gedaald, zijn de overige bestuurders gemachtigd en verplicht onverwijld een algemene vergadering bijeen te roepen om te voorzien in de aanstelling van nieuwe bestuurders. Zolang zij dit hebben nagelaten, oefenen zij zelf de volledige bevoegdheden van de raad van bestuur uit en zijn hiervoor persoonlijk aansprakelijk.

Art. 16. De bestuurders kiezen onder elkaar een erevoorzitter, een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris-penningmeester, een coördinator en een bibliothecaris-archivaris. De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid bevoegdheden overdragen aan één of meer bestuurders wat het dagelijks bestuur betreft.

Art. 17. De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen; met inbegrip van de daden van beheer en beschikking, zonder dat daartoe een bijzondere machtiging van de algemene vergadering is vereist. Hij mag aldus rechtshandelingen stellen, dienstig of noodzakelijk voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging voor zover zij door de wet of de statuten niet aan de algemene vergadering worden voorbehouden.

Art. 18. Om de vereniging geldig tegenover derden te vertegenwoordigen en te verbinden is nodig en volstaat de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, behoudens wanneer de raad van bestuur uitdrukkelijk een bestuurder heeft afgevaardigd of gevolmachtigden met een bijzondere opdracht heeft belast

Art. 19. De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen; een bestuurder kan slechts over één volmacht beschikken. De raad van bestuur vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger beslissend.

Art. 20. Van elke vergadering van de raad van bestuur wordt door de secretaris een verslag gemaakt dat op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. Het wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Afschriften ervan worden geldig “voor eensluidend” ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTING

Art. 21. Het boekjaar loopt van 1 juli tot 30 juni

Art 22. Elk jaar moet de raad van bestuur aan de algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen boekjaar. De raad van bestuur stelt de rekening op van het afgelopen boekjaar. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd, die kwijting verleent aan de bestuurders.
Art. 23. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividend of anderszins aan de leden worden uitgekeerd.
Art. 23. De rekening en de begroting worden ten minste acht dagen voor de jaarvergadering ter kennis gebracht van de leden, die alsdan inzage krijgen, doch alleen ter plaatse op de zetel van de vereniging, van alle bescheiden waarop de rekening en begroting steunen.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

Art. 24. In geval van ontbinding wordt het netto overblijvend maatschappelijk actief, na vereffening van de schulden en aanzuivering van de lasten, overgedragen aan een vereniging met doelstelling gelijkaardig aan deze vzw.

TITEL VII: ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 25. Voor alles wat niet in de statuten is geregeld, is de wetgeving op de verenigingen zonder winstoogmerk van toepassing en kan worden verwezen naar het huishoudelijk reglement.

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Deerlijk 11 januari 2007
Freddy Byttebier, voorzitter

 

 
 
 

 

Aantal hits sinds 10/03/2006 : 1198990
 
  Leden login
 
registreer | Paswoord vergeten?
 

?2006 - Dorp en Toren

Media Blasters has gone louis vuitton replica with a Japanese language only omega replica presentation here as the replica watches uk included stereo mix is all there is. Encoded at 192 kbps, it's a stereo mix that gets prada replica the job done well and has a couple of gucci replica really good moments here and there were it casts a wide series of sounds. Though it doesn't stand replica watches out strongly in terms of forward soundstage directionality, the show conveys what it wants to chanel replica well enough and is free of problems. This isn't the kind of show that will really surprise or replica handbags startle but it is solid and doesn't have any dropouts or distortions that we could hear during replica watches uk regular playback.